ZemědělstvíZemědělství

Zemědělství

je jedním z hlavních ekonomických pilířů území. Vzhledem k podhorskému až horskému charakteru oblasti bylo vždy doprovázeno dalším zdrojem příjmů (dřevařství, hornictví, služby) a tato situace přetrvává dodnes.

V horské oblasti se zemědělství výrazně podílelo na vzniku a zachování lučních enkláv – jednoho z typických prvků Krkonošského národního parku.V nižších polohách regionu hospodaří zemědělská družstva a malé rodinné farmy, často zaměřené na produkci mléka. V horských oblastech obhospodařují převážně louky a pastviny - často za podmínek stanovených Správou Krkonošského národního parku - jednotliví horští hospodáři či zemědělská družstva. Maso a mléko (často biokvality) je dodáváno do velkoodběratelské sítě.

Příjmy zemědělců, opírající se především o dotační programy Ministerstva zemědělství a o často podhodnocený prodej prvovýroby, nedovolují většině zemědělců shromáždit potřebné finance na zásadní investice. Projekty uskutečňované ve spolupráci s MAS se proto týkají zejména zpracování živočišné prvovýroby s důrazem na kvalitu místního výrobků, modernizaci stávajících zemědělských provozů a vytváření služeb v cestovním ruchu.

Podívejte se také:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova