EU Logo

MAP - Místní akční plán vzdělávání pro Jilemnicko

Co je MAP? MAP je místní akční plán kvalitního a inkluzivního vzdělávání.
Komu je určen? Dětem předškolního, základního i zájmového a neformálního vzdělávání a všem, kteří se na tomto vzdělávání podílejí tedy pedagogům, rodičů, zřizovatelům škol (tj. většinou obcím) a dalším aktérům ve vzdělávání.
Jaký má cíl? Společně informovat, vzdělávat a plánovat partnerské aktivity při řešení problémů regionu.

Kde působí? V regionu západních Krkonoš, na území těchto obcí a měst:
Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Jablonec nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou.

Nositelem projektu je MAS „Přiďte pobejt!“, partnerem je Jilemnicko – svazek obcí.

MAP Jilemnicko - informace o realizaci projektu

MAP Jilemnicko je po dvou letech realizace u svého konce. Řídící výbor projektu schválil na svém 7. zasedání zásadní dokument projektu - Strategický dokument MAP Jilemnicko, který obsahuje strategii a plány na vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou. Tento dokument je rozeslán na všechny organizace zapojené do projektu, na zřizovatele škol a další dotčené subjekty, aby s ním byly seznámeny.

Dalším důležitým dokumentem vzešlým z projektu je Roční akční plán pro rok 2018 (s přesahem do 6/2019), který v sobě zahrnuje souhrn všech investičních plánu, aktivit škol a plánovaných aktivit spolupráce škol a organizací zapojených do projektu.

Všechny další dokumenty projektu naleznete v sekci Dokumenty.

A co bude dál?

Realizační tým MAPu aktuálně připravuje žádost o projekt MAP II., který naváže na MAP I., prohloubí další spolupráci aktérů ve vzdělávání v území a bude realizovat aktivity spolupráce.

V případě zájmu o informace/spolupráci nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Všem zapojeným subjektům, členům řídícího výboru, členům pracovních skupin i účastníkům seminářů DĚKUJEME za spolupráci při realizaci projektu!

Soubory ke stažení:

Strategický dokument MAP Jilemnicko (2544kB)
Roční akční plán MAP Jilemnicko na rok 2018 (1039kB)

7. jedání Řídícího výboru MAP Jilemnicko

7. zasedání Řídícího výboru projektu MAP Jilemnicko se uskutečnilo dne 16. 1. 2018 od 13 do 15 h v SD Jilm (zasedací místnost). Na svém posledním zasedání v rámci projektů ŘV schválil zásadní dokumenty - především Strategický dokument MAP Jilemnicko, Roční akční plán a Závěrečnou hodnotíc zprávu. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.

Soubory ke stažení:

pozvanka_7.rv_16.1.2018.pdf (646kB)
Prezentace z jednání 7. ŘV (1176kB)
Zápis z jednání 7. ŘV (363kB)

Témata vzdělávacích akcí

MAP Jilemnicko sbírá návrhy vzdělávacích aktivit, které by vás, pedagogy, zajímaly a které byste chtěli na Jilemnicku realizovat. V rámci projektu MAP Jilemnicko pořádáme vzdělávací akce jako semináře, workshopy, diskuze aj., které jsou pro účastníky zdarma (pedagogové, rodiče, ředitelé, zřizovatelé). Pojďte MAPovat s námi a pomozte nám sesbírat zajímavé nápady na vzdělávání, lektory apod., které mohou pomoci i ostatním kolegům. Níže naleznete odkaz na sdílenou tabulku, kde můžete zapisovat svoje návrhy. Pokud by Vám tato forma nevyhovovala, zašlete téma elektronickou poštou na adresu sulanova.lenka@gmail.com. Návrhy přijímáme do termínu 25. 8. 2017.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FbIY9vAQICUMzW1w-Sj50T3TvGLtWeryGYB-UkjfyTo/edit?usp=sharing

celý článek

5. jednání Řídícího výboru

Řídící výbor projektu MAP Jilemnicko se sešel na svém 5. zasedání. Jednání se uskutečnilo 31. 8. 2017 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jilemnice. I přeš nižší účast byl Řídící výbor usnášeníschopný a schválil tak řadu důležitých dokumentů - Strategický rámec (verze 5), Memorandum o spolupráci a Program vzdělávacích aktivit. Členové ŘV byli informováni o dalších aktivitách v MAPu, zejména o tvorbě Akčního plánu, jenž se bude realizovat na podzim toho roku. Podrobnější informace naleznete v Zápise z 5. jednání ŘV.

celý článek

4. setkání Řídícího výboru

v úterý 31. ledna 2017

4. setkání Řídícího vvýboru, výkonného orgánu MAP Jilemnicko, úspěšně proběhlo. Přítomní členové ŘV (11 - nadpoloviční většina) schválili akualizovaný Strategický rámec MAP Jilemnicko, vyslechli zprávu o připravovaném ročním hodnocení projektu a sdělovali si zkušenosti s aktivitami spolupráce a vzdělávání, které projekt nabízí. Více viz zápis.

celý článek
Výběrové řízení

Výběrové řízení

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vyhlašuje dne 18.1.2017 výběrové řízení na obsazení pozice

v rámci realizace projektu Místní akční plán Jilemnicko.

 

Hlavní manažer projektu

 MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.  je nezisková organizace se sídlem v Jilemnici, jejíž hlavní činností je realizace komunitně vedeného místního rozvoje území. Projekt MAP je realizován z výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV, kterou vyhlásil Řídící orgán OP VVV dne 8. září 2015.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního zdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka. Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v daném regionu.

 

Náplň práce

Hlavní manažer projektu odpovídá za ucelené řízení a výkon projektového managementu projektu s rozpočtem cca 3,2 mil. Kč financovaného z výzvy  02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.

 • komplexní řízení a administrace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jilemnice v souladu s podmínkami příjemce dotace,
 • monitorování postupu prací, harmonogramu, kontrola věcného plnění aktivit projektu členy odborného týmu,
 • řízení změn projektu,
 • zpracování průběžných a monitorovacích zpráv projektu, účast na kontrolách projektu,
 • zpracování  strategického rámce, akčního plánu ve spolupráci s realizačním  a odborným týmem,
 • vedení realizačního týmu projektu, zajištění aktivity Řídícího výboru – odborní garanti + pracovní skupiny, příprava podkladů pro jednání, zpracování zápisů, vykonávání dílčíchadministrativních prací, archivace dokumentů apod.,
 • sběr dat a monitoring území, vč. analýz plynoucích z monitoringu území
 • organizace jednání, akcí, seminářů,
 • komunikace se zájmovými skupinami,
 • zajišťování PR projektu,
 • komunikace s dalšími týmy MAP v ČR,

 

Požadujeme

 •  dokončené VŠ vzdělání (vzdělání pedagogického směru výhodou),
 • zkušenosti s projektovým a dotačním managementem, znalosti a dovednosti odpovídající popisu kvalifikačního standardu „Manažer projektu“ v Národní soustavě kvalifikací, č.  (kód: 63-007-R) - certifikát výhodou
 • zkušenosti s tvorbou a řízením projektů či strategií,
 • zkušenosti s vedením týmu,
 • schopnost týmové práce,
 • schopnost vystupovat před skupinou lidí,
 • asertivní komunikace, orientace na výsledek, důslednost, spolehlivost a samostatnost, komunikativnost, organizační schopnosti,
 •  pozitivní přístup ke změnám
 •  výborná znalost práce na PC – kancelářské programy Word, Excel, Outlook,
 •  řidičský průkaz skupiny „B“, automobil z důvodu nutnosti pohybu po regionu,

 

Oceníme

 •  orientaci v oblasti pedagogických přístupů, školství, inovativních metod, komunitní práce výhodou,
 • orientace v operačních programech 2014 – 2020,
 • znalost práce v systému MS2014+,
 • znalost místního prostředí, pozitivní vztah k regionu a k jeho rozvoji,

 

Nabízíme

 • 1,0  pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 1. 2018 se zkušební dobou 3 měsíce a s možností prodloužení v návazném projektu nebo dalších aktivitách organizace,
 • předpoklad nástupu únor 2017,
 • odpovídající platové ohodnocení,
 • místo výkonu práce v Jilemnici a terénu v dotčeném území MAP (ORP Jilemnice a Vysoké nad Jizerou), částečně možná práce z domova
 • práci v malém kolektivu,
 • kreativní práci, možnost uplatnění vlastních inovací

 

Požadované dokumenty v přihlášce

 •  motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4 včetně očekávaného hrubého měsíčního příjmu,
 •  profesní (strukturovaný) životopis s kontaktními údaji vč. referencí pro ověření údajů,
 • doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, doložení dalších skutečností uváděných v CV,
 • přehled se zkušenostmi v oblasti projektového a dotačního managementu,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů)

 

Dokumenty doručte nejpozději do 26. 1. 2017 na adresu:

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice 514 01

Obálku označte „VŘ – neotvírat“.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v kanceláři MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice  dne 30.1.2016.

 

Pokud se v tomto termínu nemůžete zúčastnit, uveďte tuto skutečnost prosím již v motivačním dopise.

Více informací u Věry Noskové, výhradně na emailu masjilemnice@seznam.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit, nebo nevybrat žádného zájemce.

celý článek

Předvánoční setkání s partnerem projektu

Jilemnicko - svazek obcí

Na posledním předvánočním setkání Valné hromady Jilemnicka - Svazku obcí, partnera MAP Jilemnicko, byli starostové seznámeni mimo jiné i s pracovními výstupy MAP Jilemnicko a plány na rok 2017. Všichni zúčastnění si odnesli podrobnou zprávu o všech těchto aktivitách MAP – viz příloha a poděkování za spolupráci.

celý článek
Setkání Řídícího výboru

Setkání Řídícího výboru

Dne 8. prosince 2016 od 13 hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici uskutečnilo setkání Řídícího výboru MAP Jilemnicko. Sešlo se 13 zástupců Výboru, na jednání se přišli podívat také 4 hosté. Přítomní vyslechli zprávu o činnnosti týmu MAP a plány na rok 2017. Další schůzka bude v lednu 2017.

celý článek

Strategický rámec MAP Jilemnicko

Řídící výbor schválil první verzi Strategického rámce MAP Jilemnicko. Jeho znění naleznete v přiloženém souboru.

celý článek
Tvorba MAP Jilemnicko

Tvorba MAP Jilemnicko

Setkání s veřejností a pracovních skupin

V rámci tvorby MAP Jilemnicko proběhla dvě otevřená setkání pro veřejnost. Dále bude MAP rozpracován v rámci setkávání pracovních skupin.

celý článek
Řídící výbor

Řídící výbor

MAP Jilemnicko má ustaven Řídící výbor, který je hlavním představitelem a pracovním orgánem partnerství MAP. Řídící výbor plánuje tvorbu a schvaluje Místní akční plán.

Zápis z ustavujícího jednání 18. 4. 2016 naleznete v příloze. Statut a Jednací řád ŘV naleznete v příloze

S

Zápis ze schválení Stretagického rámce MAP Jilemnicko dne 22.7. naleznete v příloze

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova