Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294 v Rokytnici nad Jizerou

Program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007570

Žadatel/příjemce: Město Rokytnice nad Jizerou

Doba realizace: 9. 3. 2016 – 28. 9. 2018

 

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost chodců, kteří se pohybují podél silnice 2/294 v Rokytnici nad Jizerou. Zvýšení bezpečnosti bude dosaženo rekonstrukcí chodníků a vybudováním nových přechodů pro chodce podél této silnice, která je páteřní komunikací městem. Realizací dojde k naplnění současných standardů na výstavbu chodníků a přechodů pro chodce, především se jedná o přizpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dalším přínosem projektu je zklidnění dopravy ve městě.

 

Celkové náklady projektu: 5 794 231,42 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 5 504 519,84 Kč

 

Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/286 ve Vítkovicích v Krkonoších

Program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007611

Žadatel/příjemce: Obec Vítkovice

Doba realizace: 11. 4. 2016 – 28. 9. 2018

 

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost chodců, kteří se pohybují podél silnice II/286 ve Vítkovicích. Zvýšení bezpečnosti bude dosaženo provedením nového chodníku pro chodce, pro chodce, kteří doposud neměli jinou možnost, než se pohybovat po krajnici frekventované silnice. Součástí zajištění bezpečného provozu bude rekonstrukce starého a vybudování jednoho nového přechodu. Dle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 je denní intenzita provozu na komunikaci cca 2 043 vozidel/den). Realizací dojde k naplnění současných standardů na výstavbu chodníků a přechodů pro chodce, především pak k zajištění bezpečného pohybu osob, a to včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k umístění stavby pak zejména ke zvýšení bezpečnosti pohybu dětí, které docházejí do mateřské i základní školy.  Jako další efekt, který přinese realizace projektu, je zklidnění dopravy na průjezdním úseku silnice II/286.

 

Celkové náklady projektu: 7 453 496,43 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 6 797 426,59

 

Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici

Program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007615

Žadatel/příjemce: Město Jilemnice

Doba realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019

 

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb na území města Jilemnice pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby se zdravotním postižením, zapojit je do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu čp. 64 pro potřeby poskytovatelů soc. služeb (5 kanceláří, 1 zasedací místnost, sociální zázemí), vybavení prostor nábytkem dle požadavků poskytovatelů. Zázemí v objektu vznikne pro tyto druhy soc. služeb: osobní asistence, podpora samostatného bydlení, soc. aktiviz. služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace.

 

Celkové náklady projektu: 7 902 762,63 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 6 286 529,04 Kč

 

Rekonstrukce čp. 70 v Jilemnici pro potřeby sociálního bydlení

Program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0010756

Žadatel/příjemce: Město Jilemnice

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

 

Projekt řeší rekonstrukci jižní objektu čp. 70 pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení pro osoby v bytové nouzi dle nastavených cílových skupin. Objekt čp. 70 je umístěn v zastavěném území, běžné zástavbě s občanskou vybaveností.

 

Celkové náklady projektu: 4 853 710,48 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 3 713 470,96 Kč

 

Vybudování multifunkční učebny v ZŠ Čistá u Horek

Program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010740

Žadatel/příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Čistá u Horek

Doba realizace: 27. 11. 2018 – 30. 09. 2019

 

Podstatou projektu je vybudování multifunkční učebny. V rámci předkládaného projektu dojde k realizaci stavebních úprav učebny, zajištění bezbariérového přístupu a zřízení bezbariérového sociálního zázemí, pořízení nábytku, učebních pomůcek a IT vybavení. Projekt je cílen na vybudování multifunkční učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.

 

Celkové náklady projektu: 2 980 189,89 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 2 821 680,39 Kč

 

Vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice, Komenského 288

rogram: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010766

Žadatel/příjemce: Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace

Doba realizace: 27. 11. 2018 – 30. 09. 2019

 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a vybavení multimediální odborné učebny digitálními technologiemi pro výuku předmětů přírodních věd, cizích jazyků a informačních technologií.Dále dojde k rekonstrukci stávající šatny na bezbariérové WC a bude zakoupen schodolez, čímž bude zajištěn bezbariérový přístup nejen k učebně, ale po celé škole. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Celkové náklady projektu: 2 999 092,00 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 2 844 387,40 Kč

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova