Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko I. (MAP I.)

MAP I. je místní akční plán kvalitního a inkluzivního vzdělávání na území ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou.

Tento projekt byl realizován v období 2/2016 - 1/2018 prostřednictvím MAS "Přiďte pobejt!" z. s. jako realizátorem a Jilemnicko - svazek obcí jako partnerem projektu.

Cílem projektu bylo společné komunitní plánování vzdělávání na území MAP Jilemnicka prostřednictvím zapojení všech aktérů ve vzdělávání.

Cílovou skupinou projektu byli všichni aktéři předškolního, základního i zájmového a neformálního vzdělávání, tj. zřizovatelé, ředitelé, pedagogové, rodiče a děti. 

Dokumenty projektu MAP Jilemnicko

Zde naleznete všechny relevantní výstupy vzešlé z projektu MAP I. Shrnují v sobě douletou práci na projektu, především výstupy ze společého plánování (vize, strategie, priority) v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou.

 

  • Strategický dokument MAP Jilemnicko (finální dokument projektu, který v sobě shrnuje několik částí)

Strategický dokument MAP Jilemnicko byl schválen na 7. zasedání ŘV projektu dne 16. 1. 2018.

 

  • Roční akční plán na rok 2018 - přehled všech investičních priorit, aktivit škol a aktivit spolupráce škol v území. Je vypracován na rok 2018 s přesahem do června 2019, aby zachytil i školní rok 2018/2019. V dalších letech by měl být průběžně aktualizován.

Roční akční plán byl schválen na 7. ŘV projektu dne 16. 1. 2018.

 

  • Seznam investičních priorit - Souhrn všech investičních akcí, které chtějí subjekty realizovat do roku 2023.

Soubory ke stažení:

Strategický dokument MAP Jilemnicko I. (2544kB)
Roční akční plán MAP Jilemnicko I. na rok 2018 (1039kB)
Seznam investičních priorit_ke SR 04_13. 9. 2017 (268kB)

Vzdělávací akce

V rámci realizace projektu (aktivita Budování znalostních kapacit) se uskutečnilo celkem 29 vzdělávacích akcí, které byly určeny především pro pedagogy, ředitele, ale i rodiče, veřejnost a další zájemce o vzdělávání. Seminářů/workshopů apod. se celkem zúčastnilo 765 osob.

Soubory ke stažení:

Harmonogram vzdělávacích akcí projekt MAP Jilemnicko I. (394kB)

Zapojené školy do projektu

Do projektu se zapojily všechny organizace působící ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let v území (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM), tj. 29 subjektů. Osloveny ke spolupráci byly i Gymnázium a střední odborná škola Jilemnice a Na horu, z. s., které rovněž působí ve vzdělávání, ale nejsou prioritní cílovou skupinou nebo nemají status registrované školy.

Soubory ke stažení:

Seznam zapojených subjektů do projektu MAP Jilemnicko I. (497kB)

Organizační struktura MAP I.

Odpovědnost za realizaci projektu MAP Jilemnicko měl Realizační tým vedený projektovým manažerem. Realizační tým zabezpečoval činnost Řídícího výboru a jednotlivých pracovních skupin.

Řídící výbor byl hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a byl tvořen zásupci klíčových aktérů v oblasti vzdělávání na území MAP (zřizovatelé, školy, rodiče apod.). Řídící výbor měl rozhodovací pravomoc a schvaloval důležité dokumenty projektu (Strategický rámec, Akční plán apod.).

Pracovní skupiny sdružovali aktivní lidi z regionu, kteří se podíleli na společném zpracování vybraných témat pro MAP. V rámci projektu byly utvořeny 3 pracovní skupiny:

  • pracovní skupina Mateřské školy
  • pracovní skupina Základní školy
  • praocvní skupina Neformální vzdělávání
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova