Strategie 21+

SCLLD MAS "Přiďte pobejt!" 2021 - 2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje tzv. SCLLD je komplexní strategický dokument, který byl zpracován s důrazem na aktivní zapojení a spolupráci veřejnosti. Respektuje tak náš cíl umožnit místním komunitám převzít iniciativu a zodpovědnost za rozvoj svého regionu.

SCLLD sestává z několika částí (koncepční, analytické, strategické a implementační). Identifikuje tak nejen problémy a potřeby, které je zde třeba řešit a naplnit, ale stanovuje též směr, kterým je vhodné se ubírat. To nám přináší vysokou přidanou hodnotu a pomáhá rozvíjet náš region efektivně.

Na strategii SCLLD jsou navázány tzv. programové rámce. Jedná se o části SCLLD, které jsou realizovány prostřednictvím některého z operačních programů, čerpajících finanční prostředky z fondů EU.